ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / Product Registration

เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้น / We truly appreciate to you choose our product.

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้งานเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเท่านั้น
Please fill your information completely for provides fast and convenient. Your Personal Information will be handled with confidentialy and used only for your privilege.


ผู้ลงทะเบียน / Registered person


ข้อมูลลูกค้า / Customer Information

ชื่อ-สกุล / Full Name : *

เบอร์โทรศัพท์ / Telephone Number : *

ที่อยู่ / Address : *

จังหวัด / Province : *

อำเภอ / Aumphur : *

ตำบล / Sub-district : *

รหัสไปรษณีย์ / Postcode : *


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเลขเครื่อง/ Serial No. : *

รุ่นผลิตภัณฑ์ / Model : *

วันที่ติดตั้ง / Installation Date : *

รหัสช่าง (ถ้ามี) / Technician Code (if any) :

ติดตั้งโดย (ถ้ามี) / Installation by (if any) :


ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทและ/หรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท
เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฏหมาย
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอแก้ไข ระงับการใช้ หรือทำลาย โดยแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร