ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้น

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้งานเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเท่านั้น


ผู้ลงทะเบียน

ประเภทผลิตภัณฑ์


ข้อมูลลูกค้า

คำนำหน้าชื่อ : *

ชื่อ : *

นามสกุล : *

เลขประจำตัวประชาชน : *

วันเดือนปีเกิด : *

อายุ : *

เบอร์โทรศัพท์ : *


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แอร์ตัวในอาคาร
แอร์ตัวในอาคาร

ตำแหน่งเครื่อง : *

หมายเลขเครื่อง : *

รุ่นผลิตภัณฑ์ : *

แอร์ตัวนอกอาคาร
แอร์ตัวนอกอาคาร

หมายเลขเครื่อง : *

รุ่นผลิตภัณฑ์ : *

วันที่ซื้อ :

วันที่ติดตั้ง : *

รหัสช่าง (ถ้ามี) :

ติดตั้งโดย (ถ้ามี) :

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ

ตำแหน่งเครื่อง : *

หมายเลขเครื่อง : *

รุ่นผลิตภัณฑ์ : *

วันที่ซื้อ : *

วันที่ติดตั้ง :


ที่อยู่ผลิตภัณฑ์ (ตั้งต้น)

บ้านเลขที่ : *

ซอย/หมู่ : *

ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด : *

รายละเอียดที่อยู่ : *

ถนน : *

รหัสไปรษณีย์ : *

ตำบล : *

อำเภอ : *

จังหวัด : *ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทและ/ หรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท
เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฏหมาย
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอแก้ไข ระงับการใช้ หรือทำลาย โดยแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร